G.Vileitos vestuvėse dalyvavo ir svečiai iš JAV

2005-08-05 12:05
Rokas Buračas, „Sportas“

Ši va­sa­ra Lie­tu­vos krepšinio pa­sau­ly­je bu­vo neįpra­stai gau­si ves­tu­vių. Gy­ve­nimą san­tuokų įžadais nu­sprendė su­tvir­tin­ti daug krepšininkų: Robertas Javtokas, Riman­tas Kaukėnas, Vi­das Gi­ne­vičius, Kęstu­tis Marčiu­lio­nis, Dar­jušas Lavrinovičius, Dai­nius Šalen­ga bei Gin­tau­tas Vi­lei­ta.

Pas­ta­ro­jo žaidėjo vie­na svarbiausių gy­ve­ni­mo švenčių praėjo kiek neįpra­stai – krepšinin­ko iš Jungtinių Amerikos Vals­tijų at­vy­ko pa­svei­kin­ti šei­ma, ku­rio­je G.Vilei­ta gy­ve­no prieš dešimtmetį.

Ta­da, vos vie­nuo­li­ka kla­sių baigęs G.Vi­lei­ta, pa­de­da­mas Ste­po­no Kai­rio, išvy­ko į JAV baig­ti mokslų vi­du­rinėje mo­kyk­lo­je ir žais­ti krepšinio. Krepšinin­kui drau­giją pa­laikė ki­tas žaidėjas, An­ta­nas Vilčins­kas. Abiem lie­tu­viams už At­lan­to bu­vo suras­tos šei­mos, ku­rio­se jie ir ap­si­gy­ve­no.

At­ro­dytų, kad nie­ko čia keis­to, tačiau vos me­tus pa­gy­venęs ame­ri­kiečių Pau­lo ir Sha­ron Camp­bellų šei­mo­je G.Vi­lei­ta su jais taip su­si­drau­ga­vo, kad jau dešimtmetį in­ten­sy­viai ben­drau­ja. Krepšinin­kas su ame­ri­kiečiais, ku­riuos va­di­na tėvais, pa­si­kal­ba te­le­fo­nu, pa­si­da­li­ja džiaugs­mais bei rūpesčiais.

Nuotr. iš asmeninio albumo
P. ir S.Camp­bel­lai pri­si­me­na, kad idėją pri­im­ti į sa­vo na­mus lie­tuvį jiems pa­si­ūlė ame­ri­kie­tis krepšinio tre­ne­ris. „Jis mūsų pa­klausė, ar mes norėtu­me bei galėtume į sa­vo na­mus pri­im­ti stu­dentą iš Lie­tu­vos, o mums be­li­ko su­tik­ti“, – šyp­so­da­ma­si pa­sa­ko­jo S.Camp­bell.

Pa­klaus­ti, kaip su­ti­ko lie­tuvį, ame­ri­kiečiai teigė, jog žino­jo, kad į jų mies­telį atvyks du lie­tu­viai ir kažkurį iš jų jiems teks pa­si­im­ti kar­tu. „Jie bu­vo di­de­li berniu­kai, – pirmąjį įspūdį pa­mačius G.Vi­leitą ir A.Vilčinską nu­pa­sa­ko­jo amerikiečiai. – Gin­tas bu­vo pui­kus pa­si­rin­ki­mas mūsų šei­mai“, – džiaugėsi P.Campbellas ir pridūrė, kad lie­tuvį ir juos iš pradžių skyrė kal­bos bar­je­ras.

„Ge­ra drau­giška šei­ma. Nors daug kas sa­ko, kad ame­ri­kiečiai ma­lo­niai at­ro­do tik iš išorės, ši šei­ma la­bai ma­lo­ni ir sa­vo vi­du­mi. Jaučiau­si kaip laimėjęs lo­te­ri­jo­je, kad pa­kliu­vau į to­kią šeimą“, – tvir­ti­no G.Vi­lei­ta.

Šei­ma, ku­rio­je gy­ve­no lie­tu­vis, vertėsi pie­no ir sulčių tie­ki­mu mažoms parduotuvėms, de­ga­linėms ir mo­kyk­loms, tačiau žaidėjas ti­ki­na, jog na­muo­se dažnai bu­vo juo­kau­ja­ma: „Pie­ni­nin­kai, tačiau pie­no šal­dy­tu­ve nėra“.

Pa­baigęs vi­du­rinę, krepšinin­kas išvy­ko mo­ky­tis į „Mon­mouth“ universi­tetą. Nepai­sant to, kad G.Vi­lei­tos aukšto­ji mo­kyk­la bu­vo įsikūru­si apie 900 ki­lo­metrų nuo Camp­bellų namų, lie­tu­vis su ame­ri­kiečiais su­si­tik­da­vo bent vieną kartą per me­tus. „Jie nors vieną kartą per me­tus at­vyk­da­vo pa­si­žiūrėti, kaip žaidžiu, aplan­ky­ti. Mašina to­kia ke­lionė trun­ka dešimt va­landų, tai­gi ji nėra ma­lo­ni. Vėliau jie at­skri­do ir lėktu­vu“, – pri­si­minė lie­tu­vis.

Pa­klaus­tas, ar tikėjo­si, kad už At­lan­to jam pa­si­seks pa­kliūti į to­kią gerą šeimą, G.Vi­lei­ta at­sakė: „Aš nie­ko ne­si­tikėjau. Žino­jau, kad rei­kia ten važiuo­ti, nu­ta­riau – kas bus, tas bus. Turėjau tikslą ir norėjau jį pa­siek­ti bet ko­kio­mis prie­monėmis. Jei­gu būtų buvę la­bai ne­ge­rai, būčiau me­tus iškentėjęs ir vykęs mo­ky­tis į universi­tetą“.

G.Vileita (antras iš dešinės) šiemet tapo Olandijos čempionu
Iš pradžių JAV lie­tu­vis be­veik ne­kalbėjo an­gliškai. „Galėjau šiek tiek su­pras­ti, ką kal­ba žmonės, tru­putėlį su­si­šnekėti, tačiau man reikėjo dar ke­lių mėne­si­ų, kad pats pradėčiau nor­ma­liau kalbėti“. Krepšinin­kas tei­gia, kad ne­pri­si­me­na, jog atvy­kus į JAV jį kas nors šoki­ra­vo, jo ma­ny­mu, vis­kas bu­vo nor­ma­lu.

„Iš ma­mos gal šiek tiek išmo­kau meilės, iš tėvo – ra­mu­mo. Jis la­bai ra­mus, susitvar­dan­tis vy­ras. Iš tikrųjų jie man padėjo su­pras­ti ame­ri­kie­tišką gy­ve­nimą. Pas juos gy­ven­da­mas pa­mačiau tik gerąją jo pusę“.

G.Vi­lei­ta su Camp­bellų šei­ma leis­da­vo ir lais­va­laikį. „Jei­gu būda­vo ko­kia nors šeimos šventė, vi­sa­da jo­je da­ly­vau­da­vau. Jei­gu ei­da­vo­me į kiną, pažais­ti boulingo ar dar kur nors, vi­sa­da tai da­ry­da­vo­me kar­tu. Jaučiau­si kaip šei­mos dalis“, – pri­si­me­na Olan­di­jo­je praėjusį se­zoną rung­ty­niavęs žaidėjas.

Lie­pos pradžio­je vy­ku­sio­se krepšinin­ko ves­tuvėse da­ly­va­vo trys ame­ri­kiečiai – tėvai ir bro­lis. Įdo­miau­sia yra tai, kad į šeštą dešimtį įkopęs Pau­las Camp­bel­las ir jo sūnus, ku­riam ne­to­li tris­dešim­ties, pirmą kartą gy­ve­ni­me išvy­ko už JAV ribų. „Žinau, kad jiems ne­bu­vo la­bai leng­va čia at­ke­liau­ti, tačiau jie at­vy­ko ir dėl to esu la­bai lai­min­gas“, – tvir­ti­no G.Vi­lei­ta.

Jis pri­si­pažino, kad svar­biau­sia gy­ve­ni­mo šventė bu­vo pa­naši į tik­ras ge­ras kaimiškas ves­tu­ves, ku­rios neap­si­ėjo be pa­grin­di­nių tra­di­cijų – bu­vo pa­kar­tas piršlys, „išspaus­tas sūris“, bu­vo išlai­ky­ti ki­ti lie­tu­viškų ves­tu­vių pa­pročiai.

Ame­ri­kiečiams G.Vi­lei­tos ves­tu­vių šventė bu­vo neįpras­ta, tačiau la­bai links­ma. Prieš ves­tu­ves jie dar spėjo apžiūrėti Vil­nių ir Kauną, o pa­si­bai­gus dvi die­nas vyku­siai šven­tei išskri­do į JAV.


Rodyti komentarus
2008-04-26 00:07
uwherfuer
nera jasikevicius laisvas mulki,jis vede izraeliete
Atsakyti
Įvertinimas:
Nėra
(vertina tik prisijungę)
2005-08-06 20:56
Na jau dar tegul pabuna viengungiais.bus idomiau gyventi kai jaunos merginos zinoskad dar yra laisvi ir Macijauskas,ir Jasikevicius:)
Atsakyti
Įvertinimas:
Nėra
(vertina tik prisijungę)
2005-08-06 02:32
go go go , vileita:) sekmes ateinanti sezona!
Atsakyti
Įvertinimas:
Nėra
(vertina tik prisijungę)
2005-08-05 21:20
Nuskilo Vileitai - i geras rankas papuole.
Atsakyti
Įvertinimas:
Nėra
(vertina tik prisijungę)
2005-08-05 21:09
Kas kitais metais tuoksis? Saras? Macas? :)
Atsakyti
Įvertinimas:
Nėra
(vertina tik prisijungę)
Ačiū, kad prenešėte apie nekultūringą, pažeidžiantį įstatymus, reklamuojantį ar kurstantį nelegaliems veiksmams komentarą.

Komentuoti
Vardas:      
  Liko simbolių:     Iš viso komentarų: 5

„BasketNews.lt“ pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, nesusiję su tema, pasirašyti kito asmens vardu, pažeidžia įstatymus, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams.
Rodyti visas naujienas