Iš krep­ši­nio gim­ti­nės – idė­jų pil­nu ba­ga­žu

2012-04-29 10:46
Justinas Visockas, „Šiauliai plius“
Mantui Radavičiui teko pabuvoti ir Dalaso „Mavericks“ rūbinėje
Mantui Radavičiui teko pabuvoti ir Dalaso „Mavericks“ rūbinėje
Nuotr. Asm. arch.
Dau­ge­liui lie­tu­vių krep­ši­nis – ne šiaip spor­to ša­ka, o gy­ve­ni­mo bū­das. Sė­dė­ti tri­bū­no­se, skan­duo­jant šū­kius ir pa­lai­kant sa­vo my­li­mą ko­man­dą – na­tū­ra­lu. Ta­čiau iš ar­ti pa­ma­ty­ti krep­ši­nio vir­tu­vę, ir ne bet kur, o pa­čio­je krep­ši­nio gim­ti­nė­je – JAV, pa­si­se­ka ne kiek­vie­nam. Šiau­lių are­nos ope­ra­to­rės, įmo­nės „Pra­mo­gų sa­la“ va­dy­bi­nin­kas Man­tas Ra­da­vi­čiusuž At­lan­to pra­lei­do dau­giau nei dvi sa­vai­tes. Vai­ki­nas grį­žo ku­pi­nas idė­jų, ku­rias pra­dė­ti įgy­ven­din­ti ti­ki­si ar­ti­miau­siu me­tu. 

Pa­si­ti­ko Lie­tu­vos him­nu

Min­tis apie ke­lio­nę į krep­ši­nio gim­ti­nę Ra­da­vi­čiui ki­lo Lie­tu­vo­je vyks­tant Eu­ro­pos krep­ši­nio čem­pio­na­tui. Rink­ti­nių, rung­ty­nia­vu­sių Šiau­lių are­no­je, at­vy­ko pa­si­žiū­rė­ti bu­vęs krep­ši­nin­kas, da­bar už At­lan­to krep­ši­nio sri­ty­je dir­ban­tis Al­vy­das Pazd­raz­dis. Man­tui už­si­mi­nus apie no­rus pa­si­žval­gy­ti po JAV krep­ši­nio vir­tu­vę, Pazd­raz­dis pa­ža­dė­jo pa­si­do­mė­ti ga­li­my­bė­mis ir pa­dė­ti. „Ka­dan­gi NBA ly­go­je vy­ko lo­kau­tas, tai ke­lio­nės pla­nus te­ko ati­dė­ti. Kai NBA vėl at­si­nau­ji­no se­zo­nas, su­si­sie­kiau su Al­vy­du, pa­siė­miau ato­sto­gų ir iš­vy­kau. Iš anks­to rei­kė­jo su­si­ras­ti vieš­bu­tį, ku­ria­me gy­ven­siu, vie­tą, kur nuo­mo­siu au­to­mo­bi­lį, iš­spręs­ti ki­tus klau­si­mus“, – apie pa­si­ren­gi­mą ke­lio­nei pa­sa­ko­jo Ra­da­vi­čius.

Pir­mas tris die­nas sve­čio­je ša­ly­je Man­tas pra­lei­do pas gi­mi­nes Či­ka­go­je, Ili­no­jaus vals­ti­jo­je. „Bū­da­mas Či­ka­go­je, ne­ga­lė­jau pra­leis­ti pro­gos ap­si­lan­ky­ti „Bulls“ eki­pos rung­ty­nė­se. Man pa­si­se­kė – jie kaip tik žai­dė su To­ron­to „Rap­tors“ klu­bu, ku­ria­me rung­ty­niau­ja lie­tu­vis Li­nas Klei­za“, – tei­gė Ra­da­vi­čius.

Li­ku­sias dvy­li­ka die­nų vai­ki­nas pra­lei­do Tek­sa­so vals­ti­jo­je, Da­la­se, pas Don­nie Nel­so­ną jau­nes­nį­jį, ku­rį tu­rė­tų pri­si­min­ti ir dau­ge­lis Lie­tu­vos krep­ši­nio ger­bė­jų. Jis su Lie­tu­vos vy­rų krep­ši­nio rink­ti­ne dirb­ti pra­dė­jo 1990 me­tais. Dirb­da­mas rink­ti­nės tre­ne­rių šta­be, jis pa­dė­jo tris kar­tus iš­ko­vo­ti olim­pi­nę bron­zą, 1995 m. Eu­ro­pos čem­pio­na­te – si­dab­rą, 2003-iai­siais – Eu­ro­pos auk­są. Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai Nel­so­nas jau­nes­ny­sis bu­vo ap­do­va­no­tas Ko­man­do­ro kry­žiu­mi.

Da­bar Nel­so­nas jau­nes­ny­sis dir­ba per­nai me­tų NBA čem­pio­nės Da­la­so „Ma­ve­ricks“ eki­pos ge­ne­ra­li­niu va­dy­bi­nin­ku, yra vie­nas iš NBA duk­te­ri­nė­je NBDA ly­go­je rung­ty­niau­jan­čios Tek­sa­so „Le­gends“ eki­pos sa­vi­nin­kų. „Aš dvy­li­ka die­nų ta­pau Do­no še­šė­liu, vi­sur jį ly­dė­da­vau, da­ly­vau­da­vau tre­ni­ruo­tė­se, su­si­ti­ki­muo­se su rė­mė­jais, iš ar­ti ga­lė­jau pa­ma­ty­ti vi­są krep­ši­nio vir­tu­vę. Esu la­bai dė­kin­gas, kad jis man su­tei­kė ga­li­my­bę pa­si­sem­ti pa­tir­ties, nes pa­bū­ti gre­ta ir pa­si­mo­ky­ti iš vie­no ge­riau­sių pa­sau­ly­je krep­ši­nio eks­per­tų no­rė­tų ne vie­nas“, – tei­gė Ra­da­vi­čius.

Anot vai­ki­no, Nel­so­nas vi­sur ne­šio­ja­si su „Ma­ve­ricks“ eki­pa iš­ko­vo­tą NBA čem­pio­nų žie­dą. Juo la­bai di­džiuo­ja­si, ypač kai pie­tau­ja su rė­mė­jais. Var­di­niai žie­dai su bri­lian­tais do­va­no­ja­mi žai­dė­jams ir per­so­na­lui. Žie­das kai­nuo­ja apie 40 tūkst. JAV do­le­rių.

Tai, kad Nel­so­nas jau­nes­ny­sis ne­pa­mir­šo šlo­vin­gų aki­mir­kų, dir­bant Lie­tu­vos krep­ši­nio rink­ti­nės tre­ne­rio asis­ten­tu, Ra­da­vi­čius įsi­ti­ki­no vos įžen­gęs į jo ka­bi­ne­tą. Do­nas links­mai už­trau­kė Lie­tu­vos him­ną.

Pen­kios are­nos

Ka­dan­gi Ra­da­vi­čius dar­buo­ja­si Šiau­lių are­no­je, jam la­biau­sia rū­pė­jo, kaip dar­bas mil­ži­niš­ko­se are­no­se vyks­ta už At­lan­to, to­dėl per 15 die­nų jam knie­tė­jo ap­žiū­rė­ti kuo dau­giau are­nų sa­lių, ko­ri­do­rių ir už­ku­li­sių. „Pir­miau­sia bu­vau Či­ka­gos „Bulls“ are­no­je „Uni­ted Cen­ter“, po to te­ko bū­ti Da­la­so „Ma­ve­ricks“ are­no­je „Ame­ri­can Air­li­nes“, taip pat duk­te­ri­nės ly­gos „Le­gends“ ir „Aus­tin“ eki­pų are­no­se. Neiš­dil­do­mą įspū­dį pa­li­ko pa­ti di­džiau­sia are­na po sto­guž – „Cow­boys sta­dium“, ku­rio­je tel­pa net 107 tūkst. žiū­ro­vų. Jo­je vien vaiz­do ku­bas kai­nuo­ja apie 40 mln. JAV do­le­rių“, – are­nas var­di­jo Ra­da­vi­čius.

NBA ly­go­je rung­ty­niau­jan­čių eki­pų are­nos tal­pi­na apie 20-25 tūkst. žiū­ro­vų, D ly­gos – apie 4-5 tūks­tan­čius. „Dau­ge­lis are­nų iš išo­rės neįs­pū­din­gos, la­bai pa­pras­ti sta­ti­niai. Sau­lės spal­vo­mis žai­ža­ruo­jan­ti Šiau­lių are­na – kur kas gra­žes­nė už dau­ge­lį jų, iš­sky­rus „Cow­boys“ sta­dio­ną, ku­ris įspū­din­gas ir iš išo­rės, ir iš vi­daus. Man pa­si­se­kė, ka­dan­gi eks­kur­si­jos šio­je are­no­je me­tu vy­ko ko­man­dų pa­lai­ky­mo gru­puo­čių var­žy­tu­vės“, – tei­gė Ra­da­vi­čius.

Vai­ki­ną nu­ste­bi­no ga­ly­bė at­rak­cio­nų ir žai­di­mų, ku­rie vyks­ta gre­ta aikš­tės. „Are­no­se la­bai daug dir­ba­ma su vai­kais. Jei vai­kai užim­ti įvai­riais žai­di­mais, jei jiems pa­tiks, ateis ir tė­vai, ku­rie ga­lės ra­miai ste­bė­ti rung­ty­nes. Klu­bai au­gi­na­si sir­ga­lius nuo pa­čių ma­žiau­sių. Krep­ši­nis – tik da­lis iš ap­link vyks­tan­čio veiks­mo“, – pa­sa­ko­jo Ra­da­vi­čius.

Dau­giau­sia lai­ko vai­ki­nas pra­lei­do „Le­gends“ ko­man­dos mul­ti­funk­cė­je are­no­je, ku­rio­je, be krep­ši­nio sa­lės, yra ir le­do are­na. „Po­pu­lia­rin­da­mi are­ną, jie kvie­čia­si mo­kyk­lų vai­kus, su­ren­gia jiems eks­kur­si­jas. Po to vai­kų pa­pra­šo nu­pieš­ti tai, kas jiems la­biau­siai įsi­mi­nė. Di­džiu­lės pie­ši­nių pa­ro­dos de­monst­ruo­ja­mos ko­ri­do­riuo­se“, – tei­gė Ra­da­vi­čius.

Vai­ki­nui te­ko pa­bu­vo­ti ir krep­ši­nin­kų per­si­ren­gi­mo kam­ba­riuo­se, ku­riuo­se vis­kas įreng­ta pa­gal kiek­vie­no no­rus ir pa­gei­da­vi­mus. „Čia mi­li­jo­nie­riams krep­ši­nin­kams su­da­ry­tos pui­kios są­ly­gos at­gau­ti jė­gas po rung­ty­nių. Kiek­vie­no erd­vė at­skir­ta, ka­bo po te­le­vi­zo­rių, yra ba­sei­nas, tre­ni­ruok­liai, poil­sio erd­vė su bi­liar­do sta­lais. Yra vi­rė­jas ir ke­li sta­lai pa­tie­ka­lų“, – pa­sa­ko­jo Ra­da­vi­čius.

Įgy­ven­dins idė­jas

Gau­sy­bę in­for­ma­ci­jos ir idė­jų, ku­rias per dvi sa­vai­tes su­kau­pė už At­lan­to, atei­ty­je Ra­da­vi­čius ti­ki­si bent iš da­lies pri­tai­ky­ti ir sa­vo dar­be. „Be­veik vis­ką, ką pa­ma­čiau ten, ga­li­ma pri­tai­ky­ti čia. Kar­tais net ne­su­si­mąs­tai, ko­kie tai pa­pras­ti da­ly­kai ir kaip leng­vai įgy­ven­di­na­mi. Nors ir ma­ši­nos, ku­rios, nu­kli­juo­tos ko­man­dos lip­du­kais, va­ži­nė­ja po mies­tą, tei­kia in­for­ma­ci­ją, ka­da vyks ar­ti­miau­sios rung­ty­nės. Ar­ba ant lif­to du­rų už­kli­juo­ta ko­man­dos emb­le­ma, prie aikš­tės esan­čios ap­sau­gi­nės tvo­re­lės – ne pa­pras­tos pil­kos, o ap­trauk­tos ten­tu su rė­mė­jų lo­go­ti­pais ar ko­man­dos sim­bo­li­ka“, – ke­le­tą ma­ty­tų idė­jų iš­var­di­jo Ra­da­vi­čius.

Are­no­se la­bai iš­plė­to­tas pre­ky­bos sek­to­rius – dau­gy­bė par­duo­tu­vių, pre­ky­bos cent­rų, ku­riuo­se ga­li­ma įsi­gy­ti įvai­rių su­ve­ny­rų. „Žiū­ro­vai atei­na ne įpras­tai ap­si­ren­gę, o ko­man­dos spal­vas ati­tin­kan­čiais rū­bais ar ofi­cia­liais eki­pos marš­ki­nė­liais. Kiek­vie­nas tu­ri ką nors įsi­gi­jęs are­nos pre­ky­bos cent­ruo­se. Jei jau pa­lai­ko ko­man­dą, tai bent ko­kį nors at­ri­bu­tą tik­rai tu­rės. JAV be­veik nė­ra sir­ga­lių klu­bų, ta­čiau tri­bū­nos mir­ga ko­man­dos ap­ran­gos spal­vo­mis. Žmo­nės ir po rung­ty­nių nei­na na­mo, nes ir po jų are­no­se yra kuo už­siim­ti“, – tei­gė Ra­da­vi­čius.

Kad žiū­ro­vams bū­tų pa­pras­čiau ir bū­tų ma­žes­nės ei­lės per per­trau­kė­les, pre­ky­bi­nin­kai ne­šio­ja mais­tą, to­dėl net ne­rei­kia kel­tis iš sė­di­mų vie­tų ir brau­tis pro ki­tus žiū­ro­vus. „Jei Či­ka­gos „Bulls“ eki­pa lai­mi žais­da­ma sa­vo are­no­je, kiek­vie­nam išei­nan­čiam žiū­ro­vui ne­mo­ka­mai duo­da­mas mė­sai­nis. At­ro­do, pra­ban­ga, ta­čiau pa­skai­čia­vus, kad be­veik vi­si prie mė­sai­nio dar už­si­sa­kys gė­ri­mo ar bul­vy­čių, tai vis tiek ap­si­mo­kės“, – pa­sa­ko­jo Ra­da­vi­čius.

„Par­si­ve­žiau daug min­čių, ku­rios, ti­kiuo­si, pra­vers ir klu­bui, ir pa­čiai are­nai. Ar­ti­miau­sias da­ly­kas, ku­rį pa­si­steng­si­me įgy­ven­din­ti – tai va­sa­ros krep­ši­nio sto­vyk­los vai­kams. At­ro­do, ne­sun­ku or­ga­ni­zuo­ti, ti­kiuo­si, kad pa­vyks“, – atei­ties pla­nus at­sklei­dė Ra­da­vi­čius.


Rodyti komentarus
Atrinkti (1) Visi (7)
Hm
Visi mate puikiai surengta BBL finalo ketverta. Issyk pasijaute - NBA itaka, ir ne kitaip!
2012-04-30
+1
Atsakyti
Sėdėti tri­būnose..

kedes tik pizonam :)
2012-04-29
Atsakyti
Anonimas
šaunuolis, kuo daugiau reikia išsiųsti lietuvių į Ameriką, kad pasitobulintų.

Juk taip gimė krepšinis Lietuvoje, išeivių iš Amerikos dėka. Pirmieji teisėjai, buvo legendiniai lakūnai Darius ir Girėnas.

JAV neišsemiama krepšinio virtuvė.
2012-04-29
Atsakyti
Na tokios stažuotės tikrai praverstų bet kurio klubo/arenos atstovui. Pamatai daug paprastų idėjų kurias įgyvendinti labai paprasta, bet kurios sukels nemenką susidomėjimą ir pan.
2012-04-29
+1
Atsakyti
ilindes
per teva..
2012-04-29
-2
Atsakyti
Galbūt netiesiogiai, nes Klimavičius ir sudėtį surenka, ir pinigus komandai, o Radavičius toks galėtų būti kaip atsakingas už reklamą ir t.t.
2012-04-29
+1
Atsakyti
Auga klimaviciaus ipedinis
2012-04-29
+2
Atsakyti
Ačiū, kad prenešėte apie nekultūringą, pažeidžiantį įstatymus, reklamuojantį ar kurstantį nelegaliems veiksmams komentarą.

Komentuoti
Vardas:      
  Liko simbolių:     Iš viso komentarų: 7

„BasketNews.lt“ pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, nesusiję su tema, pasirašyti kito asmens vardu, pažeidžia įstatymus, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams.