Sireika: „Japonai labai pagarbiai žiūri į žmogų“

2012-07-11 15:13
Giedrius Vaitkevičius, „Šiaulių kraštas“

Antanas Sireika pasiryžęs naujiems karjeros iššūkiams
Antanas Sireika pasiryžęs naujiems karjeros iššūkiams
Nuotr. Fotodiena.lt/R.Dačkus
Šiau­lius pa­lie­kan­tis krep­ši­nio spe­cia­lis­tas An­ta­nas Si­rei­ka į Ja­po­ni­ją iš­vyks rugp­jū­tį. 56-erių tre­ne­ris ne­sle­pia, jog sun­ku pa­lik­ti Šiau­lius, ta­čiau jis pa­si­ry­žęs nau­jiems iš­šū­kiams, rašo dienraštis „Šiaulių kraštas“.

So­li­dus klu­bas

– Tre­ne­ri, su Ja­po­ni­jos klu­bu To­či­gio „Brex“ pa­si­ra­šė­te dve­jų me­tų su­tar­tį su ga­li­my­be ją pra­tęs­ti. Ko­dėl?
– Ki­ta kul­tū­ra, ki­tas kraš­tas. Nep­la­na­vau vyk­ti taip to­li, tu­rė­jau pa­siū­ly­mų iš Is­pa­ni­jos, Uk­rai­nos. Nu­va­žia­vau į Ja­po­ni­ją ir ma­ne pa­ver­gė. Ja­po­nai vis­ką ži­no, tu­ri at­si­siun­tę „Šiau­lių“ rung­ty­nių. Jie la­bai pa­gar­biai žiū­ri į žmo­gų. Ja­po­nams iš­dės­tai są­ly­gas, ir jie tuoj pat sten­gia­si jas vyk­dy­ti.

Ats­tu­mas tik at­ro­do di­de­lis. Iš To­ki­jo į Vil­nių ke­lia­vau 14 va­lan­dų. La­bai pro­tin­gai su­dė­lio­tas skry­dis per Hel­sin­kį. Iš bet ku­rio kraš­to tek­tų ke­liau­ti pa­na­šų lai­ką.

– Koks tai klu­bas?
– Daug su­si­pa­ži­nęs ne­su. Tu­riu li­te­ra­tū­ros, vaizdo medžiagos. Klu­bas įsi­kū­ręs prieš pen­ke­rius me­tus. Jis 2009–2010 me­tų se­zo­ne ta­po Ja­po­ni­jos čem­pio­nu. Vie­ti­nė­je ly­go­je ga­li rung­ty­niau­ti tik du le­gio­nie­riai. Vie­nu me­tu aikš­tė­je pri­va­lo bū­ti vos vie­nas. Ki­to­se eki­po­se ne­ma­žai „na­tū­ra­li­zuo­tų“ žai­dė­jų.

– Gal­būt kvie­si­tės lie­tu­vių?
– Yra teo­ri­nių ga­li­my­bių. Su bu­vu­siais auk­lė­ti­niais dar ne­kal­bė­jau. Su­tar­tį pa­si­ra­šiau prieš dvi sa­vai­tes. Šiuo me­tu vyks­ta de­ry­bos su įžai­dė­ju ja­po­nu, ku­ris bu­vo pa­kvies­tas į NBA. Kai bus įžai­dė­jas, rei­kės di­de­lio žmo­gaus. Su ma­žais pro­ble­mų Ja­po­ni­jo­je nė­ra. Jie la­bai grei­ti, jud­rūs.

– Kas bus jū­sų asis­ten­tai?
– Ja­po­nai. Tu­rė­siu du asis­ten­tus. Ma­čiau vi­są ko­man­dą, struk­tū­rą. Klu­bas so­li­dus. Jame dir­ba apie 40 žmo­nių. Yra trys ma­sa­žuo­tojai. Ke­le­tas krep­ši­nin­kų žai­džia Ja­po­ni­jos rink­ti­nė­je.

Ki­ta sto­te­lė – Ja­po­ni­jos rink­ti­nė?

– Kiek kar­tų vy­ko­te į Ja­po­ni­ją?
– Vie­ną. Grį­žau sa­vait­ga­lį.

– Ko­kia kal­ba bend­rau­si­te?
– Ne­sa­kau, kad ang­lų kal­bą moku la­bai ge­rai, bus ne­leng­va. Ja­po­ni­jos par­duo­tu­vė­se ne­kal­ba­ma ang­liš­kai, rei­kės mo­ky­tis ir ja­po­nų kal­bos. Ra­šy­ti gal­būt su­dė­tin­ga, bet kal­bė­ti leng­viau. Ter­mi­nai pa­pras­ti.

– Lie­tu­vos rink­ti­nė­je pa­kei­tė­te Jo­ną Kaz­laus­ką. Vė­liau jis iš­vy­ko į Ki­ni­ją, da­bar jūs – į Ja­po­ni­ją. Se­ka­te jo pė­do­mis?
– Ne­ga­liu sa­ky­ti, kad taip da­rau ty­čia. Tai nė­ra su­pla­nuo­ta. Krei­piau­si į agen­tus, at­si­ra­do žmo­gus – To­mas Ka­va­liū­nas. Jis sa­kė: tre­ne­ri, ne­sku­bė­kit, bend­rau­ju su FI­BA agen­tū­ra, Ja­po­ni­jo­je ieš­ko tre­ne­rio. Pra­si­dė­jo de­ry­bos, ja­po­nai nu­pir­ko bi­lie­tus, su­ti­kau skris­ti. Ja­po­ni­jo­je vis­kas bu­vo pui­ku.

– Ki­tas laip­te­lis – Ja­po­ni­jos rink­ti­nė?
– Ne­ži­nau. Bu­vo kal­bų, kad jei pa­tiks, gal­būt ga­lė­siu lik­ti il­giau. Pa­si­žiū­rė­si­me, kaip klos­ty­sis gy­ve­ni­mas, lems li­ki­mas.

Vyks su sū­nu­mi

– Ko­kį įspū­dį pa­li­ko To­či­gio mies­tas?
– Daug ne­ma­čiau. Jis įsi­kū­ręs apie 140 ki­lo­met­rų nuo oro uos­to, ku­ris yra 80 ki­lo­met­rų nuo To­ki­jo. Kiek te­ko ma­ty­ti, vi­sa Ja­po­ni­ja – iš­ti­sos gy­ven­vie­tės. Vi­sur na­mai.

– Ka­da iš­vyks­ta­te į Ja­po­ni­ją?
– Rugp­jū­čio vi­du­ry­je. Grį­šiu tik po se­zo­no. Vis­kas tiks­liai ap­skai­čiuo­ta, su­tvar­ky­tos tre­ni­ruo­tės, lai­kas, die­nos. Ja­po­nai Ka­lė­dų nešvenčia. Rung­ty­nės bus šeš­ta­die­niais ir sek­ma­die­niais. Kiek te­ko gir­dė­ti, Ja­po­ni­jo­je be­dar­bių nė­ra. Jie ga­ran­tuo­ti sa­vo atei­timi. Kuo vy­res­ni, tuo geriau uždirba. Gra­žus prin­ci­pas.

– Šei­ma vyks kar­tu?
– Ne. Iš pra­džių ke­liau­siu su sū­nu­mi. Jis bus iki moks­lo me­tų pra­džios. Vė­liau at­vyks žmo­na ir duk­ra. Vi­si no­rė­jo va­žiuo­ti, ta­čiau kiek­vie­nam sa­vi dar­bai.

Gai­la pa­lik­ti Šiau­lius

– Esa­te mi­nė­jęs, kad ge­riau­sia dirb­ti na­mie. Ne­gai­la pa­lik­ti Šiau­lių?
– La­bai gai­la. Spė­jau pa­skai­ty­ti apie sa­ve, kad esu na­mi­sė­da, pri­si­ri­šęs prie na­mų. Gal­būt tai le­mia ho­ros­ko­pas – že­miš­kas jau­čio ženk­las. Man mie­la, ge­ra bū­ti su šei­ma. Ta­čiau taip išė­jo, kad „Šiau­liai“ ki­taip at­si­su­ko į ma­ne. Jei bū­čiau iš­vy­kęs į ki­tą Lie­tu­vos klu­bą, ne­daug kas bū­tų pa­ge­rė­ję.

– „Šiau­lius“ pa­li­ko­te ne sa­vo no­ru?
– Ne­su­ta­rė­me su klu­bu, ne­su­ta­po mū­sų vi­zi­jos ir tiek. Kaip ir sa­kiau, kiek­vie­nas spren­džia sa­vas pro­ble­mas. Klu­bas kvie­tė­si nau­jus rė­mė­jus. Gal­būt tai ver­tė są­ly­gos, skai­čia­vi­mai.

– Ko­kį pa­grin­dą pa­lie­ka­te „Šiau­liuo­se“?
– No­rė­čiau, kad iš­lik­tų ma­no nuo­sta­ta – kiek­vie­nas žai­dė­jas vi­sų pir­ma yra žmo­gus, o tik po to pro­fe­sio­na­las. No­rė­čiau, kad lik­tų, kil­tų jau­ni žai­dė­jai, kad bū­tų pe­rei­na­mu­mas. Klu­bui lin­kiu ge­riau­sios klo­ties.


Rodyti komentarus
Atrinkti (0) Visi (7)
Lietuviai nelaimės atveju žmogų su šūdais sumaišys. Va tokia tiesa.
2012-07-12
Atsakyti
Anonimas
Japonai turbūt yra patys didžiausi nacionalistai
2012-07-11
Atsakyti
Na ir sėkmės, tikrai buvo užsisėdėjęs vietoje! Japonų organizuotumas ir kultūra labai aukšo lygio, visai gali būti, kad tai Sireikai bus kibirkštis pakilti iš pelenų! Nauji iššūkiai ir neišvengiamos situacijos išjudina žmogų.
2012-07-11
+1
Atsakyti
to Dzimis
teko susidurti su japonu kalba, tai zinok ner ji tokia sunki kaip danu =]
2012-07-11
+1
Atsakyti
Dzimis
Japonu kalba turbut pati sunkiausia pasaulyje ;)
2012-07-11
Atsakyti
Neblogai, linkiu jam sėkmės. Visgi sunkiausia bus peržengti kalbos barjerą.
2012-07-11
Atsakyti
Laidos "X Faktorius" filmavime R. Sciogolevaite pasirode be kelnaiciu!!!

Vienas is laidos dalyviu nufilmavo sia medziaga: http://adf.ly/AYpCp
2012-07-11
-1
Atsakyti
Ačiū, kad prenešėte apie nekultūringą, pažeidžiantį įstatymus, reklamuojantį ar kurstantį nelegaliems veiksmams komentarą.

Komentuoti
Vardas:      
  Liko simbolių:     Iš viso komentarų: 7

„BasketNews.lt“ pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, nesusiję su tema, pasirašyti kito asmens vardu, pažeidžia įstatymus, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams.