Maksvytis: „Su­kū­rė­me klai­pė­die­tiš­ką ko­man­dos vei­dą“

2013-05-15 12:50
Saulius Ramoška, „Lietuvos žinios“

 

Kazys Maksvytis iškovojo pirmąjį trofėjų vyrų krepšinyje
Kazys Maksvytis iškovojo pirmąjį trofėjų vyrų krepšinyje
Nuotr. Fotodiena.lt/R.Dačkus
Eu­ro­pos ir pa­sau­lio čem­pio­na­tuo­se su jau­ni­mo rink­ti­ne auk­so me­da­lius raš­kęs tre­ne­ris Ka­zys Maks­vy­tis ką tik sa­vo ko­lek­ci­ją pa­pil­dė pir­muo­ju vy­riš­ku tro­fė­ju­mi – pir­ma­die­nio va­ka­rą per Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) se­zo­no pa­baig­tu­ves Kau­ne jo va­do­vau­ja­mo Klai­pė­dos „Ne­ptū­no“ krep­ši­nin­kams įteik­ti bron­zos me­da­liai.

Tik an­trus me­tus krims­da­mas LKL tre­ne­rio duo­ną 35-erių Maks­vy­tis su sa­vo vy­rais pa­da­rė tai, ko uos­ta­mies­tis lau­kė nuo pat ly­gos įkū­ri­mo – 1993-ių­jų. „Ne­ptū­nas“ – vie­na iš ne­dau­ge­lio eki­pų, LKL žai­džian­čių vi­sus 20 se­zo­nų.

Du kar­tus klai­pė­diš­kiai ma­žo­jo fi­na­lo se­ri­jas pra­lai­mė­jo „Šiau­liams“ (2007 ir 2009 me­tais), tre­čias kar­tas – kaip ir de­ra ju­bi­lie­ji­nį, dvi­de­šim­tą­jį, LKL se­zo­ną – ta­po is­to­ri­nis. Ma­žo­jo fi­na­lo se­ri­jo­je „Ne­ptū­nas“ 3:2 trium­fa­vo prieš pa­sta­rų­jų dvie­jų se­zo­nų bron­zi­nius pri­zi­nin­kus „Prie­nų“ krep­ši­nin­kus ir at­ver­tė nau­ją klu­bo me­traš­čio pus­la­pį.

„Kiek­vie­nas čem­pio­na­tas – nau­jas iš­šū­kis, nau­jas jė­gų pa­ti­kri­ni­mas ir įver­ti­ni­mas. Šis me­da­lis man kol kas svar­biau­sias vy­rų krep­ši­ny­je, nes – pir­mas, – „Lietuvos žinioms“ sa­kė Maks­vy­tis. – Ti­kiuo­si, ne pa­sku­ti­nis. Sma­gu už at­lik­tą dar­bą gau­ti me­da­lį.“

Dve­jų me­tų su­tar­tį su Klai­pė­dos klu­bu pra­ėju­sią va­sa­rą pa­si­ra­šęs tre­ne­ris įsi­ti­ki­nęs: jei pa­vyks iš­lai­ky­ti eki­pos bran­duo­lį, ki­tą se­zo­ną „Ne­ptū­nas“ nu­ste­bins ne tik LKL, bet ir Eu­ro­pos tau­rės tur­ny­re. Tei­sę ten rung­ty­niau­ti klu­bas įgi­jo tap­da­mas LKL pri­zi­nin­ku.

Ne­gan­dos ir kri­ti­ka užgrūdino

– Kuo ypa­tin­ga „Ne­ptū­no“ ko­man­da, pa­ga­liau su­dre­bi­nu­si LKL? – „Lietuvos žinios“ pa­si­tei­ra­vo LKL bron­zi­nės ko­man­dos vy­riau­sio­jo tre­ne­rio Maks­vy­čio.
– Dar iki ma­nęs ko­man­da for­ma­vo sa­vo sti­lių. Gal ir vin­giuo­tai, bet klu­bas ėjo tin­ka­ma kryp­ti­mi ir pa­sie­kė tiks­lą. Ši eki­pa ypa­tin­ga tuo, kad jo­je žai­dė net še­ši klai­pė­die­čiai. Su pa­lan­giš­kiu Lau­ry­nu Mi­ka­laus­ku su­si­da­rys sep­ty­ni vie­tos krep­ši­nin­kai. Jo­kio­je ki­to­je LKL ko­man­do­je nė­ra tiek daug rung­ty­niau­jan­čių to mies­to žai­dė­jų. Mes su­kū­rė­me klai­pė­die­tiš­ką ko­man­dos vei­dą. Bu­vo­me pers­pek­ty­vūs, am­bi­cin­gi, azar­tiš­ki. Tre­čio­ji vie­ta įpras­mi­no mū­sų dar­bą.

– Fi­nan­si­nė­je duo­bė­je esan­tį Kauno „Žal­gi­rį“, kaip tei­gė pa­tys žai­dė­jai, nuo su­iru­tės iš­gel­bė­jo tre­ne­ris Joa­nas Pla­za. „Ne­ptū­nas“ taip pat bu­vo su­si­dū­ręs su su­nku­mais – krep­ši­nin­kai ne­tgi bu­vo pra­dė­ję strei­ką. Jūs ir­gi ta­po­te ko­man­dos vie­ny­to­ju?
– Ne­no­riu su­si­reikš­min­ti. Be abe­jo, mū­sų ko­man­do­je bu­vo prob­le­mų, kri­ti­nių mo­men­tų. At­sig­rę­žęs at­gal ga­liu pa­sa­ky­ti, kad juos at­lai­kė­me gar­bin­gai. Ne­bu­vo pur­vo, blo­gų emo­ci­jų. O ne­gan­dos ir kri­ti­ka mus užg­rū­di­no ir dar la­biau mo­ty­va­vo.

– Dau­giau­sia kri­ti­kos su­lau­kė­te už pa­si­ro­dy­mą VTB Jung­ti­nė­je ly­go­je, kur jū­sų ko­man­da iš 18 rung­ty­nių lai­mė­jo vos tre­jas ir B gru­pė­je li­ko pa­sku­ti­nė, de­šim­ta?
– Taip. LKL se­zo­nas pui­kus – nei pri­dė­si, nei ati­msi. Jung­ti­nė­je ly­go­je pri­trū­ko vie­nos per­ga­lės, kad ne­lik­tu­me pa­sku­ti­niai. Šio­je ly­go­je ko­vo­ja pa­jė­gios ko­man­dos. Jei iš­lai­ky­si­me eki­pos bran­duo­lį ir vėl var­žy­si­mės Jung­ti­nė­je ly­go­je, re­zul­ta­tai bus ge­res­ni.

Ti­kė­jo sa­vo žaidėjais

– Su vy­rais dir­ba­te tik an­trus me­tus. Pra­ėju­sį se­zo­ną tre­ni­ra­vo­te Vil­niaus „Sa­ka­lus“. Ar su­ti­kęs va­do­vau­ti „Ne­ptū­no“ žai­dė­jams pa­gal­vo­jo­te, kad su jais ga­lė­si­te tiek daug pa­siek­ti LKL?
– Be abe­jo. Kai su­lau­kiau pa­siū­ly­mo dirb­ti Klai­pė­do­je, ži­no­jau klu­bo am­bi­ci­jas. O tre­ne­riui leng­viau įgy­ven­din­ti sa­vo tiks­lus, kai va­do­vau­ja ge­res­nei ko­man­dai. Pa­si­kal­bė­jęs su klu­bo va­do­vais su­pra­tau, jog tu­rė­siu stip­rius žai­dė­jus, su ku­riais ga­lė­si­me iš­ko­vo­ti ti­tu­lą.

– Ko­kia įsi­min­ti­niau­sia šio se­zo­no per­ga­lė?
– Pa­sku­ti­nė (86:72 – aut.). Kai ket­vir­tas se­ri­jos rung­ty­nes žai­dė­me Klai­pė­do­je, ti­kė­jo­mės per­ga­lės, bet pra­lai­mė­jo­me. Ta­da vi­sų žvilgs­niai nu­kry­po į Prie­nus. Žai­dė­jai bu­vo itin su­si­kon­cen­tra­vę ir pir­ma­die­nį ten su­žai­dė be­ne ge­riau­sias sa­vo rung­ty­nes.

– Gal vis dėl­to per­ga­lė prieš „Žal­gi­rį“ (78:77) bu­vo ge­riau­sia?
– Įsi­min­ti­nų per­ga­lių ne­trū­ko: ir prieš LKL čem­pio­nus, ir iš­vy­ko­je 14 taš­kų skir­tu­mu prieš Kras­no­jars­ko „Enisey“.

– Ar ga­lė­tu­mė­te iš­skir­ti ku­rį nors sa­vo krep­ši­nin­ką?
– Vi­sa­da sa­viš­kiams sa­kiau: jei no­ri­me lai­mė­ti, tu­ri­me žais­ti vi­sa ko­man­da, bū­ti drau­giš­ki ir vie­nin­gi. Žai­dė­jus juk ren­kie­si pa­gal in­di­vi­dua­lias sa­vy­bes ir pa­gal tai, kiek jie ga­li bū­ti nau­din­gi ko­man­dai. Čia – ir mū­sų va­do­vy­bės nuo­pel­nas. „Prie­nų“ eki­po­je per rung­ty­nes žais­da­vo 7-8 krep­ši­nin­kai, mes ga­lė­jo­me rink­tis iš 12 žai­dė­jų. Se­zo­no pra­džio­je bu­vo su­nku, bet jam bai­gian­tis mū­sų stra­te­gi­ja pa­sit­vir­ti­no, o „Prie­nai“ ne­at­lai­kė.

– Ko­dėl „Ne­ptū­ne“ ne­pri­ta­po aukš­čiau­sias LKL žai­dė­jas – 218 cm ūgio Mar­ty­nas And­riuš­ke­vi­čius?
– Ne­no­riu iš jo da­ry­ti at­pir­ki­mo ožio. Kar­tu ban­dė­me kur­ti žai­di­mo mo­de­lį. Ne­pa­vy­ko. Pa­si­rin­ko­me ki­tus krep­ši­nin­kus ir užė­mė­me tre­čią­ją vie­tą. Va­di­na­si, mū­sų spren­di­mas bu­vo tei­sin­gas. And­riuš­ke­vi­čius ne­ti­ko „Ne­ptū­nui“, bet gal jis la­bai tiks ki­tai ko­man­dai.

 


Rodyti komentarus
Atrinkti (0) Visi (9)
tomas
jam tik 35 metai, manau uz sita treneri perpektyvesniu lietuvoje nera, sekmes jam, po 15 metu ji regiu vyru rinktynes treneriu, sekmes
2013-05-15
-2
Atsakyti
vardas
Kemzutis, Maskoliūnas, gal Butautą latviai praspirs. Pasirinkimas yra.
2013-05-15
-2
Atsakyti
kirvis
jei ir vel bus paliktas sits klounas tai neptuno varzovams nuo to bus tik lengviau,noredami islaikyt bronza tures daugiau investuot i zaidejus ir tiketis kad kitiems bus nelaimes kokia
2013-05-15
+1
Atsakyti
to dr3gas
Maskoliuna ? Ka tu nusisneki, Kazys uz ta Moskoliuna dvigubai geresnis. Ka tas Moskoliunas sugeba tik zaidejam neduoti atostogu, be kuriu po to isvis nepalosia nei vienas ;D. Manau palikti Kazy reikia prastas ji ar geras nezinau, bet JAUNAS + pasieke siemet ta ka ir reikejo pasiekti + nieko nesugadino
2013-05-15
-1
Atsakyti
laisvi treneriai
Kazlauskas,Kemzura,Maskoliunas,Pacesas Neptunuj reik siulyt visiem 4 gal kuris susivilios :P
2013-05-15
-3
Atsakyti
nugaletojai neteisiami :)
2013-05-15
+2
Atsakyti
DZHIT
* Kazys kaip asistentas būtų yra per GERAS
2013-05-15
-1
Atsakyti
DZHIT
Sunku spręsti ar jį palikti ar ne. Kaip žinia, jis turi dar metams sutartį berods. Būtų labai nesąžininga išmesti, išvyti Kazį iš komandos. Tai būtų labai negarbinga žvelgiant iš Neptūno vadybos. Kazys kaip asistentas būtų yra per prastas, o būti vyriausiuoju kitą sezoną gal per silpnas šiek tiek. Yra kita medalio pusė, kad tik prie Kazio Neptūnas PAGALIAU bronzą iškovojo. Taigi, taigi...
2013-05-15
Atsakyti
Manau, Maksvyti palikti komandoje butu klaida. Tikrai neirode, kad sekmingai gali vadovauti stipresnei komnadei nei LKL vidutiniokai. Kita sezona Neptunas zais Eurocupe, tad norint geriau pasirodyti reiktu keisti treneri. Verta butu pagalvoti apie Maskoliuna, treneris jau sukaupes nemazai patirties, turetu gauti sansa labiau save parodyti vyriausiojo trenerio pareigose.
2013-05-15
Atsakyti
Ačiū, kad prenešėte apie nekultūringą, pažeidžiantį įstatymus, reklamuojantį ar kurstantį nelegaliems veiksmams komentarą.

Komentuoti
Vardas:      
  Liko simbolių:     Iš viso komentarų: 9

„BasketNews.lt“ pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, nesusiję su tema, pasirašyti kito asmens vardu, pažeidžia įstatymus, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams.